ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Απάντηση
dmsas
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: 14 Νοέμ 2007 12:35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Δημοσίευση από dmsas » 12 Δεκ 2017 12:31

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο (2) κατευθύνσεις:

• Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
• Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά


Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2018 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος http://www.actuar.aegean.gr/academic_organizing.html.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται με ακρίβεια και ο βαθμός του πτυχίου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε) ή τίτλο και περίληψης της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της.
7. Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
8. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των φοιτητών/τριών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, στις αρχές Φεβρουαρίου, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίου/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις: κατά την έναρξη του 1ου (Εαρινού) και 2ου (Χειμερινού) εξαμήνου σπουδών.

Σημειώνεται ότι, ο πρώτος σε σειρά κατάταξης πλήρους φοίτησης εισακτέος ανά κατεύθυνση, απαλλάσσεται πλήρως της καταβολής διδάκτρων. Επίσης, δίνεται, μεταξύ των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους (και των δύο εξαμήνων μαζί), μια υποτροφία (ίση µε το ύψος των διδάκτρων) στο φοιτητή/τρια (πλήρους φοίτησης) µε την υψηλότερη επίδοση (στην Κατεύθυνση του/της), εφόσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της και ολοκληρώσει επιτυχώς την διπλωματική του/της εργασία μέσα στο χρονικό διάστημα της ελάχιστης απαιτούμενης φοίτησης των τριών εξαμήνων. Η ανακήρυξη του υποτρόφου γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής Ιουνίου κάθε έτους. Τέλος σημειώνεται ότι, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.


Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι\ες μπορούν να απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (κ. Ανδρέας Κατσιάνης, τηλ. 22730-82310, Fax 22730-82309, email: dmsas@aegean.gr).
Συνημμένα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΣΑΧΜ ΕΑΡΙΝΟ 2017-2018.pdf
(301.34 KiB) Μεταφορτώθηκε 96 φορές

Απάντηση

Επιστροφή στο “Μεταπτυχιακό Στατιστικής”