ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Απάντηση
dmsas
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: 14 Νοέμ 2007 12:35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Δημοσίευση από dmsas » 13 Δεκ 2016 13:14

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο (2) κατευθύνσεις:

• Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
• Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος http://www.actuar.aegean.gr/academic_organizing.html.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται με ακρίβεια και ο βαθμός του πτυχίου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε) ή τίτλο και περίληψης της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της.
7. Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
8. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου Φεβρουαρίου 2017, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις κατά την έναρξη του 1ου (Εαρινού) και 2ου (Χειμερινού) εξαμήνου σπουδών.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (κ. Ανδρέας Κατσιάνης τηλ. 22730-82310, Fax 22730-82309, email: dmsas@aegean.gr).
Συνημμένα
Prosklnsn_Ekd_Evdiaferontos_PMS_SAXM_ 2016-2017.pdf
(190.53 KiB) Μεταφορτώθηκε 143 φορές

Απάντηση

Επιστροφή στο “Μεταπτυχιακό Στατιστικής”