Προκήρυξη θέσης για φοιτητή-αυτοδύτη

Συντονιστής: secr-marine

Απάντηση
secr-marine
Δημοσιεύσεις: 543
Εγγραφή: 20 Μαρ 2009 10:06

Προκήρυξη θέσης για φοιτητή-αυτοδύτη

Δημοσίευση από secr-marine »

Προκήρυξη θέσης φοιτητή-αυτοδύτη στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει προκηρυχθεί θέση στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για αυτοδύτη - φοιτητή του τμήματος (βλ. παρακάτω). Πρόκειται για συμμετοχή σε εργασίες πεδίου με αυτόνομη κατάδυση κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Θα υπάρξουν ταξίδια σε όλο το Αιγαίο (π.χ. δεκαπέντε ημέρες με ιστιοπλοϊκό στις Κυκλάδες, ταξίδια σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο κλπ). Η συνολική διάρκεια των εργασιών πεδίου θα είναι 30-40 ημέρες και ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε οικολογικές μελέτες με αυτόνομη κατάδυση. Παράλληλα θα γίνονται και άλλου είδους καταγραφές (π.χ. με side-scan sonar, ROV, τετρακόπτερο κλπ) οπότε όποιος/α συμμετάσχει θα αποκτήσει σημαντική εμπειρία και σε άλλες μεθόδους της ωκεανογραφικής έρευνας.

Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.

Η προσθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 22/1/2016 στη Γραμματεία του Ε.Λ.Ε. (κτίριο Διοίκησης).

Στέλιος Κατσανεβάκης
Αναπλ. Καθηγητής
Katsanevakis@marine.aegean.gr
Τηλ: 22510-36821


ΘΕΣΗ 11 – ΦΟΙΤΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Φοιτητής Πανεπιστημίου Τμήματος Θαλάσσιων Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. [απαιτούμενο]
• Πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης (τουλάχιστον πτυχίο δευτέρου επιπέδου) [απαιτούμενο]
• Καταδυτική εμπειρία (καταδυτικά πτυχία πέρα από το πτυχίο δευτέρου επιπέδου, πλήθος καταδύσεων, εργασία σε καταδυτικά κέντρα κλπ) [μέγιστη βαθμολογία 50]
o Πτυχίο τεχνικής κατάδυσης ή πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης τρίτου επιπέδου ή ανώτερο ή >200 καταγεγραμμένες καταδύσεις σε logbook ή αποδεδειγμένη εμπειρία >2 ετών σε καταδυτικά κέντρα [50]
o Περισσότερες από 100 καταγεγραμμένες καταδύσεις σε logbook ή αποδεδειγμένη εμπειρία >1 έτους σε καταδυτικά κέντρα [30]
o Περισσότερες από 50 καταγεγραμμένες καταδύσεις σε logbook ή αποδεδειγμένη εμπειρία >3 μηνών σε καταδυτικά κέντρα [10]
• Επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων σχετικών με Θαλάσσια Βιολογία, Θαλάσσια Οικολογία, Θαλάσσια Βιοποικιλότητα, Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία (μέθοδοι εκτίμησης πληθυσμιακής κατάστασης), Ιχθυολογία [μέγιστη βαθμολογία 50]
o Η βαθμολογία θα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών στα σχετικά μαθήματα. Σε περίπτωση που το άθροισμα ξεπερνά το 50, η βαθμολογία θα είναι ακριβώς 50.

Το έργο αφορά κυρίως στην συμμετοχή στις εργασίες πεδίου με αυτόνομη κατάδυση. Επίσης, ο συνεργάτης θα συμβάλλει στις σχετικές τεχνικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις του προγράμματος.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί σε ανθρωποπροσπάθεια 2,15 μηνών πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2016 και θα εντάσσεται στην κατηγορίας δαπάνης «Νέο Προσωπικό».Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως Παρασκευή, 22/01/2016 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση …….
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
(αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2016_ 0083)
Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία ΕΛΕ
Γραφείο ΙΣ 2.18
τηλ. : 22510-36700
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται
Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 22/01/2016 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών”