ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ, ΕΑΡ. ΕΞΑΜ. 2017-2018

Απάντηση
dmmath
Δημοσιεύσεις: 68
Εγγραφή: 28 Ιαν 2008 12:26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ, ΕΑΡ. ΕΞΑΜ. 2017-2018

Δημοσίευση από dmmath »

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέσεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ», κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ στις κατευθύνσεις:
1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος: http://www.samos.aegean.gr/samos_math/p ... nismos.pdf

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου µε τις παραπάνω σχολές, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτες/οι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίες/οι, εφόσον γίνουν δεκτές/οί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

H επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητριών/τών γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
- Γενικός βαθμός πτυχίου
- Βαθμολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε τα μαθήματα του
- Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
- Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
-Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
- Προσωπική συνέντευξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.math.aegean.gr/index.php/el/ ... cations-el έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, καθώς και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
4. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (αν υπάρχει)
6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
7. Συστατικές Επιστολές (προαιρετικές)

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά, οι υποψήφιες/οι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιες/οι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικώς, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγήτριες/τές του Τμήματος. Τα ονόματα των επιτυχουσών/όντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κα Ελλήνα Μητροπούλου, τηλ: 2273082103, φαξ: 2273082309, dmmath@aegean.gr).
Συνημμένα
Prosklisi_2017-2018_Math_Ear.pdf
(312.21 KiB) Μεταφορτώθηκε 151 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “Μεταπτυχιακό Μαθηματικού”