Σελίδα 1 από 1

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε: 29 Οκτ 2018 14:21
από dtzekou
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ περιόδου 2018 (Νοέμβριος)»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθ.πρωτ. 170141/α5/2017 (ΦΕΚ 3650 τΒ') Υ.Α. "Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2017 (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12-2-2008) Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και την με αριθ. 15600/ΚΒ/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 344 τΒ΄/17-2-2012), τροποποίηση της αριθ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας».
2. Τη με αριθ πρωτ. 160397/Α5/26-9-2018 Υ.Α. «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα :
3. α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική .
4. Τη με αριθ. πρωτ. 160703/Α5/26-09-2018 (ΑΔΑ:6ΜΜΖ4653ΠΣ-ΦΚΞ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ περιόδου 2018 (Νοέμβριος)».


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου 2018 (Νοέμβριος), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στα: 22510-48255 και mail@dide.les.sch.gr για τις εξετάσεις στη Νήσο Λέσβο, 22710-44732 και mail@dide.chi.sch.gr για τις εξετάσεις στη Νήσο Χίο, 22730-21350 και mail@dide.sam.sch.gr για τις εξετάσεις στη Νήσο Σάμο) στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το κάτωθι επισυναπτόμενο