Η νομοθετική πράξη της ντροπής !!!

Υπαλληλικός κώδικας, Νόμοι, εγκύκλιοι
Απάντηση
tmos
Δημοσιεύσεις: 87
Εγγραφή: 16 Μαρ 2008 13:08

Η νομοθετική πράξη της ντροπής !!!

Δημοσίευση από tmos » 05 Δεκ 2012 22:10

Άρθρα 17 και 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υπο−
παραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012 μετά τη φράση «μόνιμοι πολιτικοί
υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δημόσιοι λειτουργοί».
Άρθρο 18
Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄
65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των
στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για
μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που
επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από
το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προ−
βλέπεται από το νόμο.
Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της
ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία
η έκδοση σχετικής πράξης.».

ΦΕΚ_5 12 12_ΠΝΠ_ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ.pdf
(166.69 KiB) Μεταφορτώθηκε 328 φορές

Απάντηση